Artykuły/Articles

Tomasz Darkowski, dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Austriacki model odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Austrian model of criminal responsibility of collective entities

Jan Kluza, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odpowiedzialność karna intraneusa za sprawcze formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa dzieciobójstwa

Criminal responsibility of an intraneus actor for primary participation in infanticide

dr Anna Piaczyńska, st. prawnik kancelarii radcowskiej w Koninie

Osoba powołana do opieki lub nadzoru w świetle przepisu art. 211 k.k.

Person appointed to take care or supervise under Penal Code, Article 211

dr Anna Wolska-Bagińska, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdyni

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w postępowaniu karnym

Legal grounds for personal data processing in criminal proceedings

Daniel Taberski, asesor prokuratorski w Prokuraturze Rejonowej w Śremie

Postępowania w sprawach o oszustwa popełnione za pośrednictwem Internetu

Proceedings for Internet fraud

prof. dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wrocławski

Wznowienie postępowania w związku z rozstrzygnięciem prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości UE

Reopening of proceedings following the preliminary ruling of the Court of Justice of the European Union

dr hab. Katarzyna Banasik, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dokumenty stwierdzające tożsamość

Identity documents

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Izabela Jankowska-Prochot, wykładowca UKSW w Warszawie, Pracownik Komendy Głównej Policji

Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa obrotu pieniędzmi w Polsce i w Irlandii

Protection of the money trading security under criminal law in Poland and Ireland

Katarzyna Osiak, doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kryminalistyczno-procesowe aspekty przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k.

Criminal and procedural aspects of examination under the Code of Criminal Procedure, Article 158a

Glosa/Commentary

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2017 r., sygn. IV KK 55/17 (dot. recydywy wielokrotnej) – oprac. Andrzej Jezusek

to the Supreme Court judgment of 13 September 2017, ref. no.: IV KK 55/17 (concerns multiple relapse into crime) – by Andrzej Jezusek   

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17
Data udostępnienia informacji: 2018-07-17
Liczba odsłon: 12 183

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj