Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

prof. dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wrocławski

Szczególna ochrona pracownic związana z ich macierzyństwem a konstrukcja zwolnień grupowych

Special maternity protection for female workers versus collective redundancies

prof. dr hab. Radosław Koper, Uniwersytet Śląski

Problem dopuszczalności stosowania podstępu wobec świadka w procesie karnym

Permissible use of trickery or deceit towards witnesses in criminal proceedings

dr Anna Wolska-Bagińska, prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni

Ochrona danych osobowych a zasada jawności procesu karnego

Personal data protection versus principle of openness of criminal proceedings

dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze delegowany do Prokuratury Krajowej

Wybrane aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w sprawach karnych

Selected problems of obtaining digital evidence in criminal cases

Daniel Strzelecki, sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dopuszczalność przeprowadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu na okoliczność informacji uzyskanych od osoby rozpytanej albo wypytanej

Admissibility of taking and using evidence in criminal proceedings, of information obtained from a preliminarily questioned or enquired individual

dr hab. Zygmunt Kukuła, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Przepadek przedsiębiorstwa jako nowy instrument polityki kryminalnej

Forfeiture of an enterprise as a new criminal policy instrument

Marcin Mrowicki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, adwokat

Dopuszczalność retroaktywnego stosowania wydłużonych terminów przedawnienia karalności wykroczenia do czynów popełnionych przed wejściem w życie nowej regulacji

Permissibility of retroactive application of longer statutes of limitation to petty offences committed prior to the effective date of the new regulation

dr Agnieszka Kilińska-Pękacz, UKW w Bydgoszczy

Sprawdzanie stanu po użyciu alkoholu oraz stanu nietrzeźwości u nieletnich

Alcohol impairment and intoxication checks in minors

Michał Grudecki, doktorant Uniwersytetu Śląskiego

Kara nagany i środki oddziaływania społecznego oraz środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń

Reprimand and means of social and/or educational influence in petty offences law

dr Grzegorz Maroń, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Beletrystyczne i filmowe aluzje w argumentacji prokuratora w świetle orzecznictwa sądów Stanów Zjednoczonych

Literary and movie references in the prosecutor’s argumentation in the light of the U.S. case law

Materiały szkoleniowe/Training materials

dr Józef Gurgul, prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości w stanie spoczynku

Problemy prawdy i zmyślenia (w tle spraw z wielkim rezonansem społecznym)

Issues of truth and fabrication (in the background of cases that have large social resonance)

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. III KK 137/17 (dot. przyjęcia rzeczy pochodzącej z kradzieży) – oprac. dr Stanisław Łagodziński

to the Supreme Court judgment of 28 June 2017, ref. no. III KK 137/17 (concerns the receipt of things obtained by crime) – by Stanisław Łagodziński, Ph. D.

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2016 r., sygn. III KK 273/16 (dot. czynu ciągłego) – oprac. dr Mariusz Nawrocki 4

to the Supreme Court judgment of 14 November 2016, ref. no. III KK 273/16 (concerns the continuing act) – by Mariusz Nawrocki, Ph. D.

Orzecznictwo

Komunikat

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-08-14
Data udostępnienia informacji: 2018-08-14
Liczba odsłon: 13 355

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj