Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr Józef Gurgul, prokurator MS w stanie spoczynku

Relacje prokuratora skromnego i odważnego z kryminalistyką
Relationship between of a humble, courageous prosecutor and forensics

  • Kamil Siwek, doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Środki odurzające posiadane nielegalnie jako przedmiot wykonawczy rozboju
Illegally possessed narcotic drugs as objects of commission of robberies

  • dr Dariusz Wilk, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biegły konsultant w procesie karnym
Expert consultant in criminal procedure

  • dr Cezary Golik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie

Pozaprocesowe skutki przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa
Non-procedural consequences of presenting a charge for an offence

  • Paweł Dębiński, radca prawny, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Martyna Pieszczek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ del. do Prokuratury Krajowej

Skutki procesowe dowodu uzyskanego w wyniku przekroczenia właściwości rzeczowej przez CBA
Procedural consequences of evidence collected by the Central Anti-Corruption Bureau in violation of its subject-matter competence

  • Ireneusz Kunert, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach

Błąd organizacyjny w działaniach służby zdrowia jako przedmiot spraw o tzw. błędy medyczne z perspektywy praktyki prokuratorskiej
Organizational errors in healthcare activities as subjects of medical error cases seen from a prosecutor’s perspective

  • Marcin Gudowski, aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Niedopuszczalne zarzuty apelacyjne a niedopuszczalność apelacji. Analiza krytyczna orzecznictwa i poglądów doktryny na tle art. 447 § 5 k.p.k.
Inadmissible grounds for appeal versus inadmissibility of appeal: critical analysis of case law and views of legal academics and commentators in the context of the Code of Criminal Procedure, Article 447, § 5

  • Anna Zdrzalik, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Mechanizmy wykrywania, unikania i uchylania się od opodatkowania przez amerykańskich obywateli przewidziane w ustawie FATCA oraz ich implementacja do prawa polskiego
Mechanisms under the FATCA Act to detect tax avoidance or evasion by American citizens, and their implementation into Polish law

  • dr Izabela Jankowska-Prochot, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, pracownik Komendy Głównej Policji w Warszawie

Instytucja prawa zwyczajowego Court Poor Box w irlandzkim prawie karnym jako przykład polityki dekryminalizacyjnej
Customary-law measure of the Court Poor Box in Irish criminal law as an example of a decriminalisation policy

Materiały szkoleniowe/Training materials

  • Wojciech Wassermann, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Likwidacja niepodjętych depozytów w postępowaniu przygotowawczym
Liquidation of unclaimed deposits in preparatory proceedings

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2016 r., sygn. III KK 123/16 (dot. zakazu reformationis in peius) – oprac. dr Marcin Janusz Szewczyk
to the Supreme Court decision of 11 October 2016, reference number: III KK 123/16 (concerns the prohibition of reformatio in peius) – by Marcin Janusz Szewczyk, Ph. D.

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-31
Data udostępnienia informacji: 2019-07-31
Liczba odsłon: 10 293

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj