add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 1/2020 – Prokuratura Krajowa

Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • prof. dr hab. Wojciech Radecki, emerytowany pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN

Delikty administracyjne w prawie czeskim po reformie prawa wykroczeń z polskiej perspektywy

Administrative torts in Czech law upon the misdemeanour law reform: Polish perspective

  • dr Damian Wąsik, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku del. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wynalazek biotechnologiczny – wybrane zagadnienia prawnokarne

Biotechnological invention:  selected criminal law issues

  • dr Małgorzata Zimna, wykładowca Uczelni Łazarskiego

Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych

Criminal liability for a personal data breach

  • dr hab. Iwona Sepioło-Jankowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Odpowiedzialność administracyjna jako odpowiedzialność alternatywna dla deliktów finansowych

Administrative liability as alternative liability for financial torts 

  • dr Joanna Zajączkowska-Burtowy, Michał Burtowy, adwokaci w Poznaniu

Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej. Po 30 latach od uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Identity of a child in foster care: 30 years after the adoption of the Convention on the Rights of the Child 

  • Marcin Gudowski, aplikant sędziowski Krajowej Szkoły i Sądownictwa i Prokuratury

Wyrok w sprawie Witkowski przeciwko Polsce jako przyczynek do dyskusji nad czynnościami procesowymi dokonanymi przed rozpoczęciem biegu terminu procesowego

Judgement in the case of Witkowski v Poland as a trigger for a discussion about procedural steps taken before a procedural time limit starts running 

  • Karolina Skrzypczyńska, adwokat, doktorantka Uczelni Łazarskiego

Przykład samooskarżenia jako wyłącznego dowodu winy

Self-incrimination as the only proof of guilt 

 

Materiały szkoleniowe/Training materials

 

  • dr Anna Dziergawka, Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
    Subsydiarny akt oskarżenia w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.

Subsidiary indictment in the light of amendments made by the Act of 19 July 2019

 

Głosy/Commentaries

 

do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2019 r., sygn. IV Ka 1173/18 (dot. nieprzyzwoitych słów umieszczonych na transparencie) – oprac. dr hab. Jan Kulesza

to the judgment of the Poznań Regional Court of 29 January 2019, reference number IV Ka 1173/18 (concerns dirty words placed on a banner) – by prof. Jan Kulesza

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-09
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 13 964

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj