Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Grzegorz Maroń, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sędziowie jako „arbitrzy moralni” i „moraliści” na przykładzie wybranych orzeczeń sądów karnych   

Judges as “moral arbiters” and “moralists” on the example of selected decisions of criminal courts

  • dr Damian Wąsik, adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych członków personelu medycznego (art. 218 § 1a k.k.) – problematyka prawnokarna 

Malicious or persistent violation of employee rights of medical staff (Penal Code, Article 218, §1a): criminal-law issues

  • dr Damian Krakowiak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi delegowany do Sądu Okręgowego w Łodzi

Trwała niezdolność oskarżonego do udziału w postępowaniu jako „inna okoliczność wyłączająca ściganie” (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.)

Defendant’s permanent inability to participate in proceedings as “other circumstance precluding prosecution” (Code of Criminal Procedure, Art. 17, section 1, item 11)

  • Wojciech Wassermann, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Przesłanki zatrzymania prokuratorskiego w oparciu o art. 247 k.p.k. 

Criteria for apprehension on a prosecutor’s order under the Code of Criminal Procedure, Article 247

  • dr Mikołaj Grzesik, prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowie

Przedstawienie zarzutów w postępowaniu karnym a przedłużenie terminu przedawnienia wykroczenia w przypadku jednoczynowego zbiegu przestępstwa z wykroczeniem (studium przypadku) 

Charges against the person in a criminal proceeding as a moment prolonging a limitation period with regard to the same act considered as a mideamenaur (case study)

  • dr Piotr Poniatowski, asystent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Odpowiedzialność karna za niepodjęcie działań zmierzających do ochrony przed ponadnormatywnym hałasem drogowym 

Criminal liability for failure to take steps protecting from excessive road noise   

  • dr hab. Iwona Sepioło-Jankowska, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wpływ prawa unijnego na polskie rozwiązania w zakresie prawno-karnej ochrony interesów finansowych w Unii Europejskiej 

Impact of EU law on Polish criminal-law solutions for protecting financial interests in the European Union 

  • Jan Kluza, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Zasady orzekania kary łącznej na skutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego K 14/17 i P 20/17   

Rules of imposing a total penalty as a result of judgments of the Constitutional Tribunal K 14/17 and P 20/17 

  • Łukasz Duśko, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie

Posłużenie się informacjami konfidencjonalnymi w toku procesu cywilnego przez bank – stronę postępowania. Rozważania na tle przestępstwa sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej 

Use of information covered by the banking secrecy in the course of civil proceedings by the bank – a party to the proceedings. Deliberations on the breach of banking secrecy crime 

Materiały szkoleniowe/Training material

  • dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie delegowany do Prokuratury Krajowej; Amelia Choroszewska, Główny Specjalista w Wydziale Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Uzyskiwanie dowodów cyfrowych z zagranicy w sprawach karnych – stan obecny i procedowane zmiany (część II) 

Obtaining digital evidence abroad – existing legislation and amendments under way (Part II) 

Glosy/Commentaries

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. V KK 353/18 (dot. kary zastępczej) – oprac. dr Marcin Janusz Szewczyk

to the decision of the Supreme Court of 18 July 2019, file ref. V KK 353/18 (regarding substitute punishment) – by Marcin Janusz Szewczyk, Ph.D.

 

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-04
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 4 440

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj