Spis treści
Table of contents

Artykuły/Articles

  • dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Analiza zmian normatywnych wprowadzonych w warunkach stanu epidemicznego w obszarze uregulowania interwencji w procesie karnym skarbowym

Analysis of regulatory amendments introduced during the epidemic to affect interventions in criminal tax proceedings

  • dr Janusz Kanarek, adwokat, ORA w Bydgoszczy

Wymiar kary oraz kwestia wykonania orzeczonych kar i pozostałych środków prawnokarnych w razie idealnego zbiegu czynów zabronionych w prawie karnym skarbowym

Determination of sentences and execution of sentences and other criminal-law measures in the event of an ideal concurrence of prohibited acts in criminal tax law

  • dr Damian Wąsik, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Błędy i nieprawidłowości w wykonywaniu zawodu farmaceuty w ujęciu prawa karnego i prawa medycznego

Errors and irregularities in professional practice of pharmacists under criminal law and medical law

  • dr Anita Gałęska-Śliwka, adiunkt Katedry Podstaw Prawa Medycznego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Prawo do świadomego planowania rodziny – wybrane zagadnienia

Right to informed choices in family planning: selected issues

  • Marcin Borodziuk, asesor Sądu Rejonowego w Szczytnie

Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji w postępowaniu cywilnym

Complaints with a differently composed court of first instance in civil proceedings

  • dr Izabela Jankowska-Prochot, urzędnik KGP

Określenie zakresu następstw wynikających z zachowania podmiotu, czyli problematyka przyczynowości w brytyjskim i amerykańskim prawie karnym

Consequences of a perpetrator’s behaviour or causation in British and American criminal law systems

Materiały szkoleniowe/Training material

  • dr Paweł Opitek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie del. do Prokuratury Krajowej

Kontrola transferów pieniądza bezgotówkowego w czasie rzeczywistym jako nowa forma czynności operacyjno-rozpoznawczych na przykładzie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (postulaty de lege ferenda)

Real-time tracking of electronic money transfers as a new form of operational reconnaissance based on examples from the Act on Internal Security Agency (demands with a view to the future law)

Glosy/Commentaries

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2018 r., sygn. II AKa 590/17 (dot. korzyści z obrotu paliwami) – oprac. prof. dr hab. Jerzy Duży

to the judgment issued by the Court of Appeal in Katowice on 8 March 2018, ref. no. II AKa 590/17 (proceeds from trading in fuels) – by prof. Jerzy Duży

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-18
Data udostępnienia informacji: 2021-03-18
Liczba odsłon: 5 172

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj