add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Prokuratura i Prawo – Prokuratura Krajowa

„Prokuratura i Prawo” jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

Redakcja zaprasza do lektury czasopisma oraz do publikowania na jego łamach własnych opracowań.


RADA NAUKOWA

 Przewodniczący – Bogdan ŚWIĘCZKOWSKI (Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy)

Członkowie: Janina BŁACHUT (Prof. dr hab., Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodnicząca Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), Władysław CZAPLIŃSKI (Prof. dr hab., Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego), Romuald KMIECIK (Prof. dr hab., Katedra Kryminalistyki i Prawa Dowodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Małgorzata MANOWSKA (Dr hab., Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego), Lech K. PAPRZYCKI (Prof., dr hab., sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), Emil PŁYWACZEWSKI (Prof. dr hab., Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku), Zygfryd SIWIK (Prof. dr hab., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Sławomir STEINBORN (Dr hab., sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego), Bogusław SYGIT (Prof. dr hab., Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego), Zbigniew SZCZĄSKA (Dr, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku), Włodzimierz WRÓBEL (Dr hab., sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Andrzej ZYBERTOWICZ (Dr hab., Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Przewodniczący – Marek SADOWSKI

Członkowie: Beata HLAWACZ, Małgorzata KOZŁOWSKA, Jacek MOTAWSKI, Tomasz SZAFRAŃSKI, Anna WDOWIARZ-PELC, Marek WOŹNIAK, Adam ZBIERANEK


 REDAKCJA

Redaktor Naczelny – Marek SADOWSKI

Z-ca Redaktora Naczelnego – Anna WDOWIARZ-PELC

Sekretarz Redakcji – Wojciech KOTOWSKI

Współpraca – Justyna KRAKOWIAK


Wydaje

Prokuratura Krajowa 

 

Adres Redakcji:

02–676 Warszawa, ul. Postępu 3

tel.: 22 12 51 549

 

e-mail: redakcja@pk.gov.pl

Projekt okładki:

Studio Karandasz

Skład i korekta:

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

31–033 Kraków, ul. Westerplatte 9

tel. 12 422 87 55, fax 12 422 38 50

e–mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/index.php

Druk i dystrybucja:

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4

tel. 15 644 04 00, fax. 15 832 77 87

e-mail: marketing@wds.com.pl

www.wds.pl


ISSN 1233–2577   nakład 2000 egz.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kotowski
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-29
Data udostępnienia informacji: 2013-07-22
Liczba odsłon: 264 550

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj