wtorek, 30 marca 2010

Biuro Budżetu i Majątku Prokuratury

Dyrektor: Lesław Wydra

Główny Księgowy Budżetu Prokuratury: Roman Pawliczak

Sekretariat:
tel. (22) 12 51 480
fax (22) 12 51 479

e – mail: sekretariat.bbimp@pk.gov.pl

Struktura Biura:

 1. Wydział Budżetu;
 2. Wydział Majątku i Inwestycji;
 3. Wydział Kontroli Finansowej i Gospodarczej.
 4. W strukturze Biura funkcjonuje Główny Księgowy Budżetu Prokuratury

Do podstawowych zadań Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury należy:

 • zapewnienie obsługi oraz prawidłowego wykonywania obowiązków dysponenta części budżetowej odpowiadającej powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w szczególności poprzez:
  1. opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym oraz przedkładania propozycji przeniesień wydatków w zakresie części budżetowej,
  2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej prokuratury,
  3. sporządzanie w zakresie właściwości, łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i wydatków budżetu środków europejskich,
  4. opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu państwa w części odpowiadającej prokuraturze,
  5. wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi z rachunku bieżącego dysponenta części na rachunki bieżące podległych dysponentów na sfinansowanie wydatków ujętych w ich planach finansowych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ppkt 4,
  6. sporządzanie wniosków o rezerwy celowe, rezerwę ogólną i zapewnienie finansowania oraz decyzji o blokowaniu planowanych wydatków w części odpowiadającej prokuraturze,
  7. sprawowanie kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa,
 • inicjowanie i wprowadzanie efektywnych form zarządzania finansami i majątkiem prokuratury oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów;
 • koordynowanie planowania i nadzorowanie inwestycji finansowanych z budżetu państwa w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze;
 • opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych i programów inwestycji;
 • koordynowanie monitorowania wydatków na utrzymanie obiektów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, opracowywanie zbiorczych informacji w tym zakresie i przekazywanie do zapoznania prokuratorom regionalnym;
 • opiniowanie wniosków z prokuratur regionalnych w sprawie umów najmu nieruchomości na potrzeby powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 • opiniowanie wniosków z prokuratur regionalnych w sprawie przejęcia nieruchomości we władanie powszechnych jednostek organizacyjnych lub przekazanie do zasobu Skarbu Państwa;
 • inicjowanie pozyskiwania środków z funduszy krajowych oraz koordynacja działań w tym zakresie prowadzonych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych, przedstawianych Prokuratorowi Generalnemu do uzgodnienia przez inne podmioty, w aspekcie skutków finansowych projektowanych regulacji dla jednostek organizacyjnych, w zakresie właściwości Biura;
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Adminstrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23
Data udostępnienia informacji: 2013-07-22
Liczba odsłon: 33 942

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj