wtorek, 20 lutego 2007

Biuro Prezydialne

Dyrektor: Tomasz Szafrański
Zastępca Dyrektora: Beata Sobieraj-Skonieczna
Zastępca Dyrektora: Andrzej Szeliga

Sekretariat
tel. (22) 12 51 333
fax (22) 12 51 882

W skład Biura Prezydialnego wchodzą: 

 1. Wydział Prezydialny z Działem do Spraw Organizacji Pracy Prokuratury, Wizytacji i Lustracji;
 2. Wydział Prawny;
 3. Wydział Skarg i Wniosków;
 4.  Wydział Nadzoru nad Czynnościami Operacyjno-Rozpoznawczymi;
 5. Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.

Zadania Biura Prezydialnego:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;
 • przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i innych organów w zakresie działania prokuratury, z wykorzystaniem materiałów przedstawionych przez inne komórki organizacyjne;
 • opracowywanie programów dotyczących podstawowych kierunków działania prokuratury oraz rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie jednostek;
 • wykonywanie czynności dotyczących realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez uprawnione organy;
 • koordynowanie działań zmierzających do realizacji zadań wspólnych dla komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;
 • obsługa sądów dyscyplinarnych dla prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością oraz terminowością rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących pracy i działalności jednostek;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących prokuratorów, urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Krajowej oraz odnoszących się do pracy i działalności innych jednostek
 • organizacyjnych w zakresie nieprzekazanym do załatwienia prokuratorom podległych jednostek;
 • rozpoznawanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie właściwości Prokuratury Krajowej;
 • prowadzenie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej;
 • koordynowanie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej prowadzonej w jednostkach;
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją obowiązku składania Prokuratorowi Generalnemu oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów oraz urzędników prokuratury;
 • opracowywanie stanowiska do projektów aktów normatywnych przekazywanych Prokuratorowi Generalnemu w celu zaopiniowania;
 • udział w pracach legislacyjnych związanych z projektami aktów normatywnych dotyczących prokuratury;
 • przygotowywanie opinii i informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk związanych z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących, zgłaszanych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, inne komórki organizacyjne Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów regionalnych, wątpliwości co do wykładni prawa lub jego stosowania w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych;
 • koordynowanie działań związanych z inicjowaniem przez komórki organizacyjne Prokuratury Krajowej szkoleń prokuratorów oraz zgłaszaniem potrzeb szkoleniowych do harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 • podejmowanie, w razie dostrzeżenia konieczności, działań zmierzających do tworzenia, znoszenia i przekształcania jednostek;
 • nadzór nad prawidłowością określania wewnętrznych struktur jednostek;
 • nadzór nad biurowością, w tym w szczególności tworzenie wzorów formularzy urządzeń ewidencyjnych i druków procesowych, oraz nad pracą sekretariatu Prokuratury Krajowej;
 • współpraca z redakcją miesięcznika „Prokuratura i Prawo” w celu zapewnienia jej prawidłowego działania;
 • zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Zastępcę Prokuratora Krajowego.

Sekretariat:
fax (22) 12 51 882

Wydział Skarg i Wniosków
tel. (22) 12 51 866, (22) 12 51 875, (22) 12 51 876
fax (22) 12 51 867, (22) 12 51 871

Rzecznik Dyscyplinarny

Marek Woźniak
Sekretariat:
tel. (22) 12 51 827
fax (22) 12 51 828

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji: 2013-07-23
Liczba odsłon: 106 819

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj