wtorek, 30 marca 2010

Biuro Spraw Konstytucyjnych

Dyrektor: Andrzej Stankowski
Zastępca Dyrektora: Andrzej Reczka

Sekretariat:
tel.: (22) 12 51 290
fax: (22) 12 51 222

Do zadań Biura Spraw Konstytucyjnych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Prokuratora Generalnego jego konstytucyjnych uprawnień do inicjowania kontroli zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych, w tym przygotowywanie projektów wniosków Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w sprawach zgłaszanych przez obywateli lub inne podmioty zewnętrzne albo z własnej inicjatywy;

2) podejmowanie działań związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego jako uczestnika postępowania w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny w tym:
a) przygotowywanie projektów stanowisk Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach konstytucyjności aktów normatywnych wszczętych na podstawie wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej uprawnionego podmiotu,
b) przygotowywanie projektów stanowisk Prokuratora Generalnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,
c) zapewnienie udziału prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów delegowanych do wykonywania czynności w Prokuraturze Krajowej i wyznaczonych przez Prokuratora Generalnego lub jego zastępcę do udziału w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, w których nie jest wymagany osobisty udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy;

3) bieżąca analiza wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeń oraz przedstawianie Prokuratorowi Generalnemu informacji w tym zakresie i wniosków wypływających z orzecznictwa Trybunału dla pracy prokuratury;

4) przygotowywanie opinii oraz innych opracowań dotyczących problematyki konstytucyjności aktów normatywnych, a także problematyki funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i konstytucyjnych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dla potrzeb Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego oraz innych komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej;

5) przygotowywanie opinii dotyczących konstytucyjności projektowanych aktów normatywnych, skierowanych do Prokuratury Krajowej, w razie zgłoszenia wątpliwości lub sformułowania zastrzeżeń przez komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Zastępcę Prokuratora Generalnego sprawującego nadzór nad Biurem lub Zastępcę Prokuratora Krajowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-19
Data udostępnienia informacji: 2013-07-22
Liczba odsłon: 40 291