wtorek, 30 marca 2010

Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Dyrektor: Piotr Kowalczyk
Zastępca Dyrektora: Beata Wojdak
Zastępca Dyrektora: Daniel Lerman

Sekretariat:
tel. (22) 12 51 790
fax: (22) 12 51 700

W skład Departamentu wchodzą:

 1. Wydział Postępowania Przygotowawczego i Nadzoru;
 2. Zespół do Spraw Terroryzmu i Cyberprzestępczości;
 3. Zespół Koordynacji, Analiz i Monitorowania.

 Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

Do podstawowych zadań Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji należy:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej, w tym transgranicznej, przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (cyberprzestępczości zorganizowanej), łapownictwa w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządowej, organach ścigania i kontroli, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 k.k., inne przestępstwa, które ze względu na charakter i wagę sprawy, na podstawie polecenia Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, zostały przekazane do prowadzenia przez Departament;
 • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez wydziały zamiejscowe;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w Departamencie i wydziałach zamiejscowych w zakresie spraw o przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach w zakresie spraw dotyczących korupcji, prania pieniędzy, handlu ludźmi, produkcji oraz obrotu środkami odurzającymi psychotropowymi, uprowadzeń dla okupu, nielegalnego wyrobu i handlu bronią, substancjami niebezpiecznymi oraz materiałami służącymi do produkcji broni masowego rażenia;
 • zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących przestępczości zorganizowanej i korupcji, a także opracowywanie na ich podstawie ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości;
 • koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i zwalczania terroryzmu, cyberprzestępczości zorganizowanej, korupcji, prania pieniędzy, handlu ludźmi, produkcji oraz obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi, uprowadzeń dla okupu, nielegalnego wyrobu i handlu bronią, materiałami niebezpiecznymi oraz materiałami służącymi do produkcji broni masowego rażenia;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz ścigania jej sprawców, współdziałanie z polskim przedstawicielem w Eurojust w zakresie działań prokuratury oraz z przedstawicielami innych organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, cyberprzestępczości zorganizowanej, korupcji, prania pieniędzy, handlu ludźmi, rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, produkcji i obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi, uprowadzeń dla okupu, nielegalnego wyrobu i handlu bronią oraz materiałami służącymi do produkcji broni masowego rażenia;
 • wykonywanie zadań w ramach krajowego systemu koordynacyjnego Eurojust;
 • współpraca z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Przestępstw Finansowych na szkodę Unii Europejskiej (OLAF) w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej;
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym w zakresie właściwości Departamentu;
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie uprawnienia Prokuratora Generalnego, o którym mowa w art. 328 k.p.k., w zakresie właściwości Departamentu;
 • kształtowanie praktyki ścigania na podstawie prowadzonych analiz i badań w zakresie właściwości Departamentu;
 • opiniowanie wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego w zakresie właściwości Departamentu;
 • przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie właściwości Departamentu;
 • monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Departamentu;
 • przygotowywanie informacji dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego i innych organów w zakresie właściwości Departamentu;
 • monitorowanie działań prokuratury w zakresie spraw należących do właściwości Departamentu;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego. 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-29
Data udostępnienia informacji: 2013-07-23
Liczba odsłon: 87 011