wtorek, 30 marca 2010

Departament Postępowania Sądowego

Dyrektor: Zbigniew Siejbik
Zastępca Dyrektora: Agata Piasny
Zastępca Dyrektora: Anita Woźniak-Rzążewska
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Janicka

Sekretariat:
tel. (22) 12 51 691
fax (22) 12 51 645

W skład Departamentu wchodzą:

Wydział do Spraw Cywilnych i Administracyjnych
tel. (22) 12 51 626, 12 51 625, 12 51 624
fax (22) 12 51 636

Wydział Kasacji
tel. (22) 12 51 646, 12 51 647, 12 51 648
fax (22) 12 51 649

Wydział Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych
tel. (22) 12 51 672
fax (22) 12 51 678

Zespół do Spraw Ułaskawień i Postępowania Wykonawczego
tel. (22) 12 51 673, 12 51 676, 12 51 677
fax (22) 12 51 675

Wydział Skargi Nadzwyczajnej
tel. (22) 12 51 248
fax (22) 12 51 536

 

Do podstawowych zadań Departamentu Postępowania Sądowego należy:

 • opracowywanie projektów kasacji Prokuratora Generalnego od orzeczeń sądów powszechnych w sprawach karnych i nieletnich oraz skarg na wyroki sądów odwoławczych rozpoznawanych na podstawie przepisów k.p.k.;
 • opracowywanie projektów skarg kasacyjnych Prokuratora Generalnego i skarg Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych w sprawach rozpoznawanych na podstawie k.p.c.;
 • opracowywanie projektów skarg Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych;
 • udział w posiedzeniach Sądu Najwyższego w składach zwykłych i powiększonych, dotyczących zagadnień prawnych w sprawach karnych i cywilnych oraz w posiedzeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego zagadnienie prawne;
 • udział w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, udział w posiedzeniu składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, udział w posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie, w której skargę kasacyjną wniósł prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej lub strona, jeżeli w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym brał udział prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej, a także udział w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie, w której skargę wniósł prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej, oraz w sprawie dotyczącej decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym, w którym zgłosił udział prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej;
 • opracowywanie projektów wniosków Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, oraz projektów wystąpień w przedmiocie unieważnienia prawomocnego orzeczenia sądu przez Sąd Najwyższy i przez Naczelny Sąd Administracyjny, a także opracowywanie wniosków zawierających propozycje rozstrzygnięć zagadnień prawnych w sprawach nadesłanych przez Sąd Najwyższy i przez Naczelny Sąd Administracyjny;
 • rozpoznawanie wniosków prokuratorów o wniesienie kasacji w sprawach karnych i opracowywanie w tych sprawach projektów kasacji Prokuratora Generalnego lub pism uzasadniających decyzje o odmowie wniesienia kasacji;
 • opracowywanie projektów sprzeciwów od decyzji wydanych przez ministrów, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje nieuwzględniające sprzeciwu Prokuratora Generalnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego w tej kategorii spraw oraz innych środków prawnych zastrzeżonych do kompetencji Prokuratora Generalnego;
 • rozpatrywanie kierowanych do Prokuratury Krajowej pism kwestionujących stanowisko prokuratur regionalnych zajmowane w sprawach przed sądami administracyjnymi i cywilnymi oraz związanych z udziałem prokuratora w tych postępowaniach;
 • oddziaływanie na praktykę oskarżycielską jednostek, w szczególności przez opracowywanie wyników badań problematyki kasacyjnej i kierowanie pism instrukcyjnych do prokuratur regionalnych;
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących problematyki postępowania sądowego; opracowywanie projektów stanowisk w sprawach cywilnych, w których Sąd Najwyższy zobowiązał Prokuratora Generalnego do zajęcia na piśmie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę i odpowiedzi na skargę oraz co do skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego i odpowiedzi na skargę;
 • udzielanie pomocy instruktażowej prokuratorom regionalnym w zakresie właściwości Departamentu;
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o ułaskawienie;
 • koordynowanie spraw związanych z udziałem prokuratora w postępowaniu wykonawczym;
 • współdziałanie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i innymi właściwymi organami w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu wykonawczym;
 • analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-08
Data udostępnienia informacji: 2013-07-23
Liczba odsłon: 50 190