wtorek, 30 marca 2010

Departament Postępowania Sądowego

p.o. Dyrektora: Paweł Blachowski
Zastępca Dyrektora: Andrzej Naumczuk
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Słowińska
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Janicka

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 594
tel. (22) 12 51 333

fax (22) 12 51 645

W skład Departamentu wchodzą:

Wydział do Spraw Cywilnych i Administracyjnych
fax (22) 12 51 636

Wydział Kasacji
fax (22) 12 51 649

Wydział Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych
fax (22) 12 51 678

Zespół do Spraw Ułaskawień i Postępowania Wykonawczego
fax (22) 12 51 675

Wydział Skargi Nadzwyczajnej
fax (22) 12 51 536

 

Do podstawowych zadań Departamentu Postępowania Sądowego należy:

 • opracowywanie projektów kasacji Prokuratora Generalnego od orzeczeń sądów powszechnych w sprawach karnych i nieletnich oraz skarg na wyroki sądów odwoławczych rozpoznawanych na podstawie przepisów k.p.k.;
 • opracowywanie projektów skarg kasacyjnych Prokuratora Generalnego i skarg Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych w sprawach rozpoznawanych na podstawie k.p.c.;
 • opracowywanie projektów skarg Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych;
 • udział w posiedzeniach Sądu Najwyższego w składach zwykłych i powiększonych, dotyczących zagadnień prawnych w sprawach karnych i cywilnych oraz w posiedzeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego zagadnienie prawne;
 • udział w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, udział w posiedzeniu składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, udział w posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie, w której skargę kasacyjną wniósł prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej lub strona, jeżeli w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym brał udział prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej, a także udział w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie, w której skargę wniósł prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej, oraz w sprawie dotyczącej decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym, w którym zgłosił udział prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej;
 • opracowywanie projektów wniosków Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, oraz projektów wystąpień w przedmiocie unieważnienia prawomocnego orzeczenia sądu przez Sąd Najwyższy i przez Naczelny Sąd Administracyjny, a także opracowywanie wniosków zawierających propozycje rozstrzygnięć zagadnień prawnych w sprawach nadesłanych przez Sąd Najwyższy i przez Naczelny Sąd Administracyjny;
 • rozpoznawanie wniosków prokuratorów o wniesienie kasacji w sprawach karnych i opracowywanie w tych sprawach projektów kasacji Prokuratora Generalnego lub pism uzasadniających decyzje o odmowie wniesienia kasacji;
 • opracowywanie projektów sprzeciwów od decyzji wydanych przez ministrów, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje nieuwzględniające sprzeciwu Prokuratora Generalnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego w tej kategorii spraw oraz innych środków prawnych zastrzeżonych do kompetencji Prokuratora Generalnego;
 • rozpatrywanie kierowanych do Prokuratury Krajowej pism kwestionujących stanowisko prokuratur regionalnych zajmowane w sprawach przed sądami administracyjnymi i cywilnymi oraz związanych z udziałem prokuratora w tych postępowaniach;
 • oddziaływanie na praktykę oskarżycielską jednostek, w szczególności przez opracowywanie wyników badań problematyki kasacyjnej i kierowanie pism instrukcyjnych do prokuratur regionalnych;
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących problematyki postępowania sądowego; opracowywanie projektów stanowisk w sprawach cywilnych, w których Sąd Najwyższy zobowiązał Prokuratora Generalnego do zajęcia na piśmie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę i odpowiedzi na skargę oraz co do skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego i odpowiedzi na skargę;
 • udzielanie pomocy instruktażowej prokuratorom regionalnym w zakresie właściwości Departamentu;
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o ułaskawienie;
 • koordynowanie spraw związanych z udziałem prokuratora w postępowaniu wykonawczym;
 • współdziałanie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej i innymi właściwymi organami w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu wykonawczym;
 • analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-08
Data udostępnienia informacji: 2013-07-23
Liczba odsłon: 95 798